Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Wydarzenia 24 września 2020

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą LESAFFRE POLSKA S.A. z siedzibą w Wołczynie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2020 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Wołczynie, przy ul. Dworcowej 36, w sali konferencyjnej BENEVIA.

Warszawa, dnia 14 września 2020 roku

 

 

Zaproszenie

na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki pod firmą LESAFFRE POLSKA S.A. z siedzibą w Wołczynie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2020 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Wołczynie, przy ul. Dworcowej 36, w sali konferencyjnej BENEVIA.

 

Przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą sprawy objęte następującym porządkiem obrad:

                                                                                                         

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zgromadzenie oraz wybór Komisji:
 4. Mandatowej;
 5. Skrutacyjnej;
 6. Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zdolności do powzięcia uchwał, przyjęcie porządku obrad.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 9. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
 10. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
 11. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
 12. projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 14. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
 15. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok;
 16. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
 17. przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok;
 18. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku;
 19. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
 20. wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, są dostępne w siedzibie Spółki w Wołczynie, ul. Dworcowa 36.

 

Z poważaniem,

 

 

Dariusz Rompa

Prezes Zarządu