Wiemy, że bycie odpowiedzialnym w biznesie to nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych narzuconych ustawami i innymi przepisami, ale także efektywna strategia zarządzania, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa jednocześnie kształtując warunki dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. Lesaffre Polska S.A. to firma, w której panuje wysoki poziom kultury organizacyjnej.

Jako jeden z wiodących i najważniejszych podmiotów gospodarczych regionu, firma od wielu lat wspomaga organizacje charytatywne i niekomercyjne inicjatywy społeczne. Włączanie się w różnego rodzaju akcje pozwala nam kreować pozytywny wizerunek firmy.

Jesteśmy inicjatorem unikatowej w naszej branży akcji promocyjnej propagującej ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), pod nazwą: LESAFFRE PRESTIGE GROUP.

Lesaffre angażuje się w tworzenie dobrych relacji z innymi przedsiębiorcami poprzez czynne uczestnictwo w spotkaniach izb przemysłowo-handlowych oraz organizacjach pracodawców i urzędów pracy. Lesaffre Polska S.A. jest członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej, Bussines Centre Club, Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego, Francuskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Przynależność do tych instytucji promuje naszą firmę nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce. Ponadto będąc zrzeszonym znaczymy więcej w otoczeniu. Dzięki wymianie doświadczeń, możemy dzielić się dobrymi praktykami.

 

Natura

Priorytetem działalności produkcyjnej Lesaffre Polska jest ciągła poprawa wpływu na środowisko naturalne. Fabryka w Wołczynie jest jednym z najbardziej nowoczesnych, a tym samym najmniej energochłonnym, opartym na nowoczesnych technologiach zakładem w Europie Centralnej.

Firma może poszczycić się Świadectwem Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, nadanym w 1999 roku i potwierdzonym następnie w 2005 roku przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji oraz Europejska Organizację Ekologiczną: Professional Development in Environmental Management and Cleaner Production in Industry, po wdrożeniu projektu w ramach cyklu szkoleń pt. „Zarządzanie środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praktyczne aspekty wdrażania systemów zarządzania środowiskiem”.

Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, świadczy o proekologicznym charakterze Firmy, która w ostatnich 10 latach poczyniła szereg modernizacji, które to miały ogromny wpływ na zmniejszenie oddziaływania zakładu na środowisko, jak również przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej pracowników.

Projekty m.in. budowy stacji wyparnej i tlenowej oczyszczalni ścieków zostały nagrodzone przez kapitułę Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, został nagrodzony również jako projekt wzorcowy zrealizowany na terenie województwa opolskiego przez Organizację Ekologiczną - Polska Zielona Sieć.

W zakresie gospodarki odpadami firma prowadzi działalność ukierunkowaną na redukcję wytwarzanych odpadów u źródła. Istotą zagospodarowania wytwarzanych odpadów jest ich odzysk lub recykling, w związku z tym firma współpracuje ze specjalistycznymi firmami, które zapewniają minimalizację ilości gromadzonych odpadów.