Polityka Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskiem zawiera informacje na temat celów i deklaracje  dotyczące aspektów działalności firmy. Lesaffre Polska SA cały swój wysiłek poświęca  zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy jak również zapewnieniu wysokiej  jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów, nie zapominając jednocześnie o wpływie naszej działalności na środowisko.

Niniejszym deklarujemy, że celem nadrzędnym Lesaffre Polska SA jest realizacja tejże Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem, Jakością i Środowiskiem.

Polityka podlega rocznym przeglądom, pod kątem  jej aktualności  i adekwatności. Wspierana jest wyznaczanymi  rocznie i mierzalnymi celami, których realizacja  jest monitorowana, a stopień realizacji podlega ocenie podczas Przeglądu Zarządzania.

 

Całość dokumentu do wglądu