INFORMACJA O REALIZOWANEJ

STRATEGII PODATKOWEJ W 2022 R.

Lesaffre Polska Spółka akcyjna

 

Wykaz pojęć i skrótów

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe terminy przyjmują następujące znaczenie:

Skrót                                     Opis

 • 2022 r.                              Rok podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 r. i zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
 • Grupa Lesaffre, Grupa      Międzynarodowa grupa skupiająca spółki Lesaffre na całym świecie
 • Lesaffre Polska, Spółka     Lesaffre Polska Spółka akcyjna

 

Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r. przez Lesaffre Polska, sporządzoną na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, t.j. z dnia 13 grudnia 2022 r. ze zm.; dalej: „Ustawa o CIT”). Spółka Lesaffre Polska, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, o obrotach przekraczających 50 mln EUR, osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.1 , jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy (podatkowy) zakończony z dniem 31 grudnia 2022 r. Niniejsza informacja Spółki została sporządzona zgodnie z art. 27c ust. 2 i nast. Ustawy o CIT.

Lesaffre Polska

Lesaffre Polska SA to wiodący producent drożdży piekarskich, polepszaczy oraz dodatków dla branży piekarskiej i cukierniczej. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Wołczynie, gdzie mieszczą się fabryki zarówno drożdży jak i polepszaczy i dodatków piekarskich. Spółka strategicznie koncentruje się na produkcji drożdży prasowanych, płynnych i suszonych oraz polepszaczy do pieczywa. Oprócz tego, Spółka rozwinęła także szeroką gamę mieszanek piekarskich i cukierniczych. Spółka jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Lesaffre, która posiada ponad 170 lat doświadczenia w obsłudze branży piekarskiej i jest światowym liderem w produkcji drożdży oraz ekstraktu drożdżowego. Aktywność Grupy koncentruje się głównie na rynku piekarskim, na którym rozwinęła szeroką gamę produktów związanych z przemysłem fermentacyjnym: drożdże, zakwasy i pochodne, m.in. dodatki i polepszacze do pieczywa.

Tabela 1. Podstawowe informacje o Spółce

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka opracowuje według potrzeb właściwe procedury oraz działa według odpowiednich procesów warunkujących prawidłową realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Funkcjonujące w Spółce procedury i procesy uwzględniają charakter Spółki, jej strukturę organizacyjną oraz specyfikę branży, w której Spółka działa. Spółka należy do międzynarodowej Grupy Lesaffre i stosuje ponadto polityki i procedury obowiązujące w Grupie.

Spółka stosuje w swojej działalności zasady postępowania w sprawach podatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz powszechnie przyjęte praktyki. Zasady te znajdują odzwierciedlenie w opracowywanej przez Spółkę dokumentacji wspierającej w zakresie określonych obszarów podatkowych.

Sposób dokonywania rozliczeń w Spółce jest prosty i niezłożony. Główny zakres działań podejmowanych przez Spółkę obejmuje działalność produkcyjną w zakresie produkcji drożdży piekarskich i polepszaczy dla branży cukierniczej i gastronomii. Większość generowanych przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, natomiast większość generowanych kosztów uzyskania przychodów wynika z działalności operacyjnej – są to koszty zużycia materiałów i energii oraz ubezpieczeń społecznych.

Strategia podatkowa Spółki

Istniejące i funkcjonujące w Lesaffre Polska procedury wpisują się w ogólne ramy zapewnienia wysokich standardów oraz należytej staranności w prowadzeniu działalności. Kluczowa z perspektywy funkcjonowania kwestii podatkowych w Spółce jest opracowana przez nią Strategia podatkowa.

Strategia znajduje zastosowanie wobec wszystkich podatków i opłat, które dotyczą Spółki.

Procedury obowiązujące w Spółce

W Spółce obowiązują także dodatkowe procedury, mające zapewnić prawidłową realizację obowiązków podatkowych Spółki, których zasady opisane zostały w dokumentach Spółki takich jak na przykład wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w Lesaffre Polska S.A.

Ponadto, w Spółce obowiązują wytyczne obejmujące dobre praktyki, zapewniające prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych (procesy podatkowe), takie jak procedura weryfikacji transakcji i kontrahentów z perspektywy podatku u źródła.

W Spółce obowiązują zasady w zakresie wewnętrznej kontroli ds. zakupów zatwierdzane na poziomie Grupy Lesaffre, w tym dokument „Polityka zakupowa” oraz „Procedura Ogólna Zamówień i Zakupów”, określające szczegółowy proces składania zamówień i zakupu materiałów. W ramach tych procesów, pracownicy Lesaffre Polska dokonują szczegółowej weryfikacji kontrahentów Spółki, w tym:

 • kontroli kontrahentów pod względem wykazu w rejestrze podatników podatku od towarów i usług;
 • weryfikacji numerów rachunków bankowych udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową na tzw. białej liście. 

Sprawozdawczość i rozliczenia podatkowe

Spółka skupia się na rzetelnej sprawozdawczości i przestrzeganiu przepisów, w tym na terminowym składaniu deklaracji, formularzy i informacji podatkowych oraz dotrzymywaniu terminów płatności podatków. Spółka dokłada wszelkich starań, aby przekazywane informacje wiernie odwzorowywały stan faktyczny oraz były kompletne, aktualne i zrozumiałe.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Spółka posiada także system zarządzania ryzykiem, który obejmuje kwestie finansowe, w tym także kwestie podatkowe. Spółka podejmuje działania mające na celu identyfikację ryzyka podatkowego poprzez odpowiednie wewnętrzne kontrole i monitorowanie, a następnie jego eliminację lub ograniczenie. Ocena poziomu ryzyka dokonywana jest na podstawie wewnętrznej wiedzy pracowników Lesaffre Polska przy wsparciu zewnętrznych doradców podatkowych.

Monitorowanie zmian w prawie podatkowym

Spółka aktywnie monitoruje przepisy prawa podatkowego pod kątem planowanych i dokonywanych zmian w prawie, jak również dostępnych i dozwolonych ulg i zwolnień podatkowych celem ich wykorzystania w bieżącej działalności.

Organizacja szkoleń

Reagując na bieżące zmiany w prawie podatkowym, Spółka w zależności od potrzeby przeprowadza szkolenia merytoryczne dla swoich pracowników. Pracownicy Spółki uczestniczą także w obowiązkowych szkoleniach merytorycznych organizowanych przez Grupę Lesaffre.

Korzystanie z usług doradczych i audytowych

Spółka korzysta ze wsparcia firm doradczych i audytowych w celu weryfikacji zgodności rozliczeń podatkowych z przepisami. Wybrane elementy rozliczeń podatkowych wskazane przez Spółkę są konsultowane z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

Archiwizacja dokumentów

Spółka posiada zorganizowany proces archiwizacji dokumentów, w tym związanych z dokonywanymi rozliczeniami podatkowymi, zarówno w postaci elektronicznej, jak i w formie pisemnej.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w 2022 r. nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Spółka w ramach bieżącego kontaktu z organami podatkowymi stawia sobie za cel transparentność i terminowość. Współpraca Spółki z organami Krajowej Administracji Skarbowej nie ma jednak charakteru ujednoliconego i sformalizowanego. Bieżący kontakt z organami odbywa się poprzez wszystkie dostępne drogi komunikacji (listownie, mailowo, telefonicznie, ePUAP).

Informacja o zrealizowanych przez Spółkę obowiązkach podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka realizowała obowiązki podatkowe w sposób rzetelny i terminowy we wszystkich obszarach wymaganych przepisami prawa podatkowego, biorąc pod uwagę zakres działalności Spółki. W szczególności był to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Spółka realizowała także obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości (PoN) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku u źródła, a także odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym przez Spółkę (ZUS).

Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka dotrzymała obowiązku przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej następujących informacji o schematach podatkowych:

 • informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego na podstawie art. 86j § 1 Ordynacji podatkowej (MDR-3) w zakresie podatku od nieruchomości.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanym

Spółka dokonała w 2022 r. poniższych transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 • transakcje związane ze sprzedażą wyrobów gotowych;
 • transakcje związane ze sprzedażą towarów handlowych;
 • transakcje związane z zarządzaniem płynnością (cash pooling).

Wskazane powyżej informacje o transakcjach są spójne z danymi ujętymi w informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C) złożonej przez Spółkę za 2022 r. Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych, w szczególności posiada dokumentację cen transferowych za 2022 r. Ponadto, Spółka złożyła w terminie informacje o cenach transferowych (formularz TPR-C).

Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

Spółka w 2022 r. nie podejmowała ani nie planowała podjąć żadnych działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W szczególności na powyżej wskazanych terytoriach / krajach Spółka w 2022 r.:

 • nie była zarejestrowana w celu rozliczania podatków;
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

Spółka nie złożyła w 2022 r. żadnych wniosków o wydanie:

 • indywidualnej interpretacji podatkowej;
 • ogólnej interpretacji podatkowej;
 • wiążącej informacji akcyzowej
 • wiążącej informacji stawkowej.